سفارش دو بخشی

سفارش دو بخشی (Iceberg order)، سفارش خريد يا فروشی است كه از دو بخش پنهان و آشكار تشکیل شده است. بخش آشكار سفارش در صف خريد يا فروش قرار گرفته و قابل مشاهده است و بخش پنهان آن به صورت غير‌فعال و غیرقابل مشاهده است. در صورتی كه كل بخش آشكار سفارش معامله شود، به ميزان حجم قسمت آشكار، سفارش پنهان فعال شده و در نوبت انجام معامله قرار می‌گیرد. حداقل كل سفارش و حداقل حجم قسمت آشكار در سفارش‌های دو بخشی، در قوانین معاملاتی تعيين می‌شود. تعیین حجم نمایشی سفارش‌ها در سامانه‌های معاملات آنلاین کارگزاری‌ها مربوط به این نوع سفارش است.