سقف اعتباری

سقف اعتباری به معنای حداکثر اعتباری است که یک بانک (یا یک وام‌دهنده) برای مشتریان خود در نظر می‌گیرد و حداکثر به آن میزان، به او اعتبار پرداخت می‌کند. سقف اعتباری در خصوص LC یا اعتبار اسنادی (Letter of Credit) نیز به معنای حداکثر تعهدات بانک صادر کننده LC است.