سهامدار حقیقی و حقوقی

به هر شخص حقیقی که پس از دریافت کد بورسی، در بازار سرمایه فعالیت می‌کند، سهامدار حقیقی گفته می‌شود. از طرف دیگر، گروهی از اشخاص حقیقی می‌توانند یک شخصیت حقوقی مثل شرکت، نهاد، سازمان و … را ایجاد کنند. به هر شخصیت حقوقی که کد بورسی مختص خود را دارد و در بازار سرمایه فعالیت می‌کند، سهامدار حقوقی گفته می‌شود. ممکن است سهامداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه رفتار متفاوتی داشته باشند و در واقع هر کدام با توجه به اهداف خود، در بازار فعالیت می‌کنند.