سهامدار عمده

سهامدار عمده یک شرکت، شخص حقیقی یا حقوقی سهامدار آن است که بیش از یک درصد از کل سهام آن شرکت را تحت تملک خود دارد. لیست سهامداران عمده یک سهم نیز در صفحه مربوط به آن در سایت مدیریت فناوری بورس تهران (TSETMC.com) نمایش داده می‌شود. البته لازم به ذکر است که لزوما سهامدار عمده بودن به معنای داشتن کرسی مدیریتی در هیئت مدیره شرکت نیست.