سهام آزاد شناور

سهام شناور آزاد (Free Float) بخشی از سهام یک شرکت است که دارندگان آن، قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت شرکت مشارکت کنند و احتمال می‌رود، در آینده نزدیک، این سهام معامله شود. برای محاسبه سهام شناور آزاد باید ترکیب سهامداران بررسی شده و سهامداران راهبردی را مشخص کرد. سهامدار راهبردی، سهامدارانی هستند که در کوتاه‌مدت، قصد واگذاری سهام خود را نداشته و معمولاً می‌خواهند برای اعمال مدیریت خود، این سهام را حفظ کنند.