سهام جایزه

سهام جایزه سهامی است که چنانچه شرکتی از محل سود انباشته یا از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش سرمایه دهد، به سهامداران شرکت بدون آنکه وجهی پرداخت کنند، تعلق می‌گیرد. سهام جایزه تنها به سهامدارانی تعلق می‌گیرد که در زمان مجمع تصویب افزایش سرمایه، سهامدار شرکت باشند. تعداد سهام جایزه هر سهامدار نیز با توجه به تعداد سهام تحت مالکیت وی در زمان مجمع و درصد افزایش سرمایه شرکت مشخص می‌شود.