سهام غیر مدیریتی

سهام غیر مدیریتی، سهامی است که دارندگان آن‌ها، حق رأیی برای انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت را ندارند. در واقع دارندگان سهام غیر مدیریتی، امکان انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت را ندارند.