سهام مدیریتی غیر کنترلی

سهام مدیریتی غیر کنترلی، سهامی است که دارندگان آن‌ها، امکان انتخاب حداقل یک عضو از هیئت مدیره شرکت را دارند اما نمی‌توانند مدیرعامل را انتخاب کنند.