سود تقسیمی هر سهم (DPS)

میزانی از سود شرکت که به سهامداران به صورت نقدی در ازای هر سهم اختصاص می‌یابد سود تقسیمی هر سهم (DPS) گفته می‌شود و میزان آن در مجمع عمومی سالیانه شرکت تصویب می‌شود.