سود خالص

چنانچه هزینه‌های عملیاتی و مالیات یک شرکت را از درآمدهای آن کسر کنیم، سود خالص آن شرکت به دست می‌آید. فرمول کلی محاسبه سود خالص به شرح زیر است:

سود خالص برابر است با فروش کالا منهای مجموع بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه‌های مختلف اداری، توزیع و فروش، تبلیغات، مالیات‌ها و سایر هزینه‌های مالی

اختلاف بین سود خالص و سود ناخالص نیز در واقع ناشی از کسر سایر هزینه‌ها از مجموع بهای تمام شده کالای فروش رفته است.