سود ناخالص

به تفاوت بین درآمد و هزینه‌های ساخت محصول یا ارائه خدمات سود ناخالص یا سود ناویژه گفته می‌شود. به عبارت دیگر، چنانچه بهای تمام شده‌ی کالای فروش رفته را از فروش آن کم کنیم، سود ناخالص به دست می‌آید.

سود ناخالص برابر است با فروش کالا منهای بهای تمام شده کالای فروش رفته

سود ناخالص با سود عملیاتی و سود قبل از بهره و مالیات تفاوت دارد. در واقع سود ناخالص نشان دهنده میزان سود کسب شده حاصل از فروش کالا و یا خدمات، بدون در نظر گرفتن هزینه‌های اداری و توزیع و فروش، مالیات و هزینه‌های مالی است.