سود هر سهم (EPS)

از تقسیم میزان سود کلی شرکت بر تعداد برگه سهام آن، سود متناظر هر سهم مشخص می‌شود که اصطلاحاً به آن (EPS (Earnings Per Share گفته می‌شود.  

سود یا زیان خالص هر سهم یکی از مهمترین معیارها برای ارزیابی عملکرد شرکت در دوره فعالیت است. هر چه میزان سود هر سهم شرکت نسبت به قیمت در حال معامله سهام آن بیشتر باشد، ارزش آن سهم برای خریداران جدید بیشتر خواهد بود.