سیاست‌های مالی

به مجموعه سیاست‌های دولت برای کنترل و اثرگذاری بر اقتصاد، سیاست‌های مالی گفته می‌شود. افزایش یا کاهش هزینه‌ها و مخارج دولت و افزایش یا کاهش میزان مالیات، در زمره سیاست‌های مالی قرار می‌گیرند. سیاست‌های مالی در حالت کلی به دو نوع انبساطی و انقباضی تقسیم می‌شوند. سیاست‌هایی مالی انبساطی (کاهش مالیات و افزایش هزینه‌های دولت) موجب افزایش فعالیت‌های اقتصادی و سیاست‌های مالی انقباضی (افزایش مالیات و کاهش هزینه‌های دولت) موجب محدود شدن فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند.