سیاست‌های پولی

به مجموعه اقدامات و تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی که از طریق کنترل حجم پول و با هدف ثبات قیمت‌ها، ثبات در بازارهای مالی، رشد اقتصادی و … انجام می‌شود، سیاست‌های پولی گفته می‌شود. سیاست‌های پولی به دو نوع انبساطی و انقباضی تقسیم می‌شوند. سیاست‌های پولی انبساطی موجب افزایش عرضه پول در جامعه می‌شوند و سیاست‌های پولی انقباضی موجب کاهش عرضه پول می‌شوند. نرخ سود بانکی، سقف اعتباری، نسبت سپرده قانونی، اوراق مشارکت بانک مرکزی و سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی، از جمله ابزارهای سیاست پولی در ایران به شمار می‌روند.