شاخص صنعت

بر اساس سامانه بین‌المللی طبقه‌بندی صنایع (آیسیک (ISIC))،  شرکت‌های موجود در بازار سرمایه ایران به حدود ۵۰ صنعت تفکیک شده است. شاخص قیمت هر صنعت، نشان‌دهنده سطح عمومی قیمت سهام شرکت‌هایی است که در آن صنعت قرار می‌گیرند و با فرمولی مشابه شاخص کل قیمت قابل ‌محاسبه است. در یک دسته‌بندی کلی‌تر، شرکت‌های پذیرفته‌شده به دو گروه صنعت و مالی تقسیم ‌شده‌اند. شرکت‌های واسطه‌گری مالی مانند بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، در گروه مالی قرار می‌گیرند و گروه صنعت دربرگیرنده کلیه شرکت‌ها به‌جز واسطه‌گری‌های مالی است.