شاخص فرابورس

شاخص کل فرابورس ایران یا IFX (آیِفِکس) شاخص نماینده بازار اول و دوم فرابورس است و نشان‌دهنده میانگین وزنی بازدهی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در این دو بازار است. تعداد سهام منتشر شده شرکت‌ها، معیار وزن دهی در این شاخص بوده و بنابراین شرکت‌های بزرگتر، تأثیر بیشتری در شاخص دارند.