شاخص کل هم‌وزن

شاخص کل هم‌وزن یکی از شاخص‌های بازار سرمایه است که در آن، وزن همه شرکت‌ها یکسان در نظر گرفته می‌شود. به عبارت دیگر، شرکت‌ها با ارزش‌های مختلف، تأثیر یکسانی بر این شاخص دارند.

سرمایه‌گذاران برای رسیدن به درک درست‌تری از وضعیت کل بازار سرمایه، باید برای شاخص کل هم‌وزن نسبت به شاخص کل، اهمیت بیشتری قائل باشند. چرا که در شاخص کل هم‌وزن، ضعف شاخص کل مبنی بر تأثیرگذاری اندازه شرکت بر شاخص، از بین رفته است.