شاخص

شاخص (Index) در لغت به معنای نمودار، نماگر و نشانگر است. شاخص معیاری آماری است که تغییرات یک یا چند متغیر را در طول زمان نشان می‌دهد. در بازار سرمایه نیز شاخص‌های متعددی نظیر شاخص کل قیمت، شاخص بازده نقدی، شاخص ۵۰ شرکت برتر و غیره تعریف شده است که هر کدام از آن‌ها، پارامترهای خاصی را مورد بررسی قرار داده و وضعیت آن‌ها را در طول زمان نشان می‌دهند. شاخص‌های بازار سرمایه در مجموع، وضعیت کلی بازار و روند تغییرات آن را نشان می‌دهند.