شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی، شرکتی است که با نام مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود. شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه‌ی آن‌ها به صورت سهام یا قطعات سهام با ارزش یکسان درآمده و مسئولیت آن‌ها در مقابل بدهی‌های شرکت تا میزان همان سرمایه‌ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن نیز کسی است که سرمایه‌ی او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه بدهی‌هایی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت وجود داشته باشد. در صورت تعدد شریک ضامن، مسئولیت آن‌ها در مقابل طلبکاران و روابط آن‌ها با یکدیگر، تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود. در اسم چنین شرکت‌هایی باید عبارت «شرکت مختلط» و حداقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.