شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت مختلط غیر سهامی، شرکتی است که برای امور تجاری، با نام مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام، تشکیل می‌شود. شریک ضامن، مسئول کلیه بدهی‌هایی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت وجود داشته باشد. شریک با مسئولیت محدود نیز کسی است که مسئولیت او در مقابل بدهی‌های شرکت فقط به میزان سرمایه‌ای است که وی در شرکت قرار داده است. در اسم چنین شرکت‌هایی باید عبارت «شرکت مختلط» و حداقل اسم یکی از شرکای ضامن، قید شود.