شرکت نسبی

شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری با اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شود و مسئولیت هر یک از شرکا، به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است. در اسم شرکت نسبی باید عبارت «شرکت نسبی» و حداقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود. در صورتی که اسم چنین شرکت‌هایی شامل اسامی تمام شرکا نباشد، بعد از اسم شریک یا شرکای ذکر شده عبارتی از قبیل «و شرکا» «و برادران» ضروری است. اگر دارایی شرکت نسبی برای بازپرداخت تمام بدهی‌های شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکا به نسبت سرمایه‌ای که در شرکت دارد، در مقابل طلبکاران مسئولیت دارد.