صف خرید و فروش

چنانچه حجم تقاضا برای خرید یک نماد در سقف قیمت مجاز آن بسیار بیشتر از حجم عرضه آن باشد یا اصلا عرضه کننده‌ای وجود نداشته باشد، اصطلاحا صف خرید به وجود می‌آید. به طور مشابه چنانچه حجم عرضه برای فروش یک ورقه بهادار در کف قیمت مجاز آن بسیار بیشتر از حجم تقاضای آن باشد و یا خریداری وجود نداشته باشد، اصطلاحا صف فروش به وجود می‌آید. به عبارت دیگر، صف خرید و صف فروش زمانی به وجود می‌آید که در بازاری، دامنه‌ی نوسان مجازی تعیین شده باشد و میزان عرضه و تقاضا نسبت به یکدیگر در تعادل نباشند.