صندوق‌ نیکوکاری

صندوق‌نیکوکاری یکی از شیوه‌های نیکوکارانه است که در آن‌ها ضمن حفظ اصل سرمایه، به سرمایه‌گذاری مولد می‌انجامد و به توسعه بازار سرمایه و بازار کسب و کار در جامعه کمک می‌کند و عواید آن‌ها به صورت هدفمند صرف نیازمندان واقعی جامعه می‌شود.

مشارکت در امور نیکوکاری از طریق سرمایه‌گذاری در صندوق‌های نیکوکاری نسبت به مشارکت انفرادی مزیت‌هایی دارد. به طور مثال سرمایه‌های اندک می‌توانند با سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها، تجمیع شوند و اثر قابل‌توجهی در پیشبرد اهداف نیکوکارانه مذکور داشته باشد.