صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت

یکی از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت است. بخش زیادی از دارایی‌هایی این نوع از صندوق‌ها به سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت تخصیص پیدا می‌کند. از همین رو، ریسک سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها بسیار کم است. از طرف دیگر، انتظار می‌رود که بازدهی این نوع از صندوق‌ها در حدود بازدهی سپرده‌های بانکی و اندکی بیشتر از آن‌ها باشد.

حامی و نامی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کارگزاری مفید هستند.