صندوق سرمایه گذاری در زمین و ساختمان

صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان یکی از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که در گروه صندوق‌های تامین مالی قرار می‌گیرد. موضوع فعالیت این صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و تامین منابع مالی مورد نیاز برای یک پروژه ساختمانی مشخص است. در پایان عمر صندوق، واحدهای ساختمانی پروژه مذکور به فروش رفته و سود ناشی از آن بین سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود.