صندوق سرمایه گذاری مختلط

یکی از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق سرمایه‌گذاری مختلط است. تقریبا نیمی از دارایی‌هایی این نوع از صندوق‌ها به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های مختلف و نیمی از آن به سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت تخصیص پیدا می‌کند. از همین رو، ریسک سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها در سطح متوسط قرار می‌گیرد. از طرف دیگر، انتظار می‌رود که این صندوق‌ها در طولانی‌مدت و با توجه به شرایط کلی بازار سرمایه، یک بازدهی متناسب با ریسک و در سطح متوسط نیز ایجاد کنند.