صندوق شاخصی

صندوق شاخصی یکی از انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است. در صندوق‌های شاخصی، یکی از شاخص‌های اصلی بازار سرمایه مبنا قرار می‌گیرد و بر اساس آن، سبدی از دارایی‌ها به گونه‌ای که رفتاری منطبق با آن شاخص داشته باشند، تشکیل می‌شود. در واقع هدف اصلی صندوق شاخصی، کسب بازدهی منطبق با بازدهی شاخص مبنای آن است. از جمله مزیت‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر شاخص می‌توان به هزینه‌های نسبتاً پایین آن‌ و حذف ریسک مدیریت صندوق‌ اشاره کرد.