صورت جریان وجوه نقد

یکی از صورت‌های مالی اساسی شرکت‌ها، صورت جریان وجوه نقد است. در صورت جریان وجوه نقد، کلیه جریان‌های نقدینگی یک شرکت طی یک دوره زمانی مشخص نشان داده می‌شود. جریان‌های نقدی ورودی و خروجی مربوط به فعالیت‌های عملیاتی شرکت، بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی،  مالیات بر درآمد، فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تامین مالی، از جمله مواردی هستند که در صورت جریان وجوه نقد نشان داده می‌شوند.