فروش استقراضی

فروش استقراضی سهم به فرآیندی گفته می‌شود که طی آن، شخص سهم را از مالک آن قرض گرفته و در بازار به فروش می‌رساند و در زمانی مشخص، آن سهم را از بازار خریداری کرده و به مالک اصلی، بازپس می‌دهد. فروش استقراضی زمانی کاربرد دارد که شخص انتظار دارد قیمت سهم کاهش پیدا کند و می‌خواهد از این کاهش قیمت نیز سود کسب کند. به بازاری که چنین امکانی در آن وجود دارد، بازار دو طرفه گفته می‌شود.