قیمت آخرین معامله

همانطور که از نام این مفهوم برمی‌آید، آخرین قیمتی که یک نماد در آن معامله شده است، قیمت آخرین معامله گفته می‌شود. این قیمت در طول باز بودن بازار به شرط مجاز بودن معاملات نماد همواره در حال تغییر است. این قیمت به هنگام ارسال سفارش مهم است و می‌تواند راهنمایی باشد. همچنین قیمت آخرین معامله لزوما با قیمت پایانی برابر نیست.