قیمت پایانی

قیمت پایانی هر سهم در پایان جلسه معاملاتی، مبنای قیمت معاملات روز بعد قرار گرفته و با توجه به آن، بازه مجاز قیمتی روز بعد تعیین می‌شود.

اگر حجم معاملات یک سهم طی جلسه معاملاتی، حداقل به اندازه حجم مبنای آن باشد، قیمت پایانی برابر است با:

 

اما اگر حجم معاملات سهم کمتر از حجم مبنای آن باشد، قیمت پایانی با توجه به فرمول زیر محاسبه می‌شود.

هیچ نیازی به محاسبه دستی قیمت پایانی نیست. شما می‌توانید با مراجعه به وبسایت tsetmc.com یا ایزی تریدر قیمت پایانی نمادهای مدنظرتان را مشاهده کنید.