انتقال قهری سهام

زمانی که شخص صاحب سهم فوت می‌کند، سهام ایشان بر اساس گواهی حصر وراثت بین ورثه قانونی وی تقسیم شده و گواهینامه‌های نقل و انتقال سهام برای ایشان صادر می‌گردد. به این نوع انتقال، انتقال قهری سهام گفته می‌شود. در این حالت ورثه به عنوان قائم‌مقام متوفی، جزء سهامداران نهاد مربوطه شده و از حقوقی که متوفی  هنگام حیات داشت (مانند حق رای و دریافت سود) برخوردار می‌شوند.