مالی رفتاری

انسان همواره در حال تصمیم‌گیری است. مالی رفتاری دانشی است که سعی دارد چگونگی تفسیر افراد از اطلاعات مختلف را در تصمیم‌گیری‌های مالی بررسی کند. به عبارت دیگر، مالی رفتاری دانشی است که به کاربرد روانشناسی در بازارهای مالی می‌پردازد و سعی دارد رفتار و تصمیم‌گیری‌های سرمایه گذاران را تجزیه و تحلیل کند. مالی رفتاری به دو سطح خرد و کلان تقسیم می‌شود. در سطح خرد، به بررسی سوگیری‌ها، تمایلات و رفتارهای سرمایه‌گذاران پرداخته می‌شود و در سطح کلان، مدل‌های رفتاری در بازارهای مالی تجزیه و تحلیل می‌شوند.