مجمع عمومی سالیانه(عادی)

مجمع عمومی عادی سالیانه برای رسیدگی به صورت‌های مالی شرکت، رسیدگی به گزارش مدیران و بازرسان شرکت و تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام و… یک‌بار در سال و در زمانی که در اساسنامه پیش‌بینی‌ شده، تشکیل می‌شود. مجمع عمومی عادی با حضور حداقل بیش از نیمی از سهامداران به نسبت تعداد سهام رسمیت می‌یابد و تصمیمات همواره با اکثریت نصف به‌علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود. براساس قانون تجارت، مهلت قانونی تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی شرکت است.