مخارج سرمایه‌ای

مخارج سرمایه‌ای (Capital Expenditure) که به اختصار به آن CapEx نیز گفته می‌شود، هزینه‌هایی است که یک شرکت برای خرید، به روز رسانی و نگهداری دارایی‌های فیزیکی که برای تداوم فعالیت شرکت ضروری است، سرمایه‌گذاری می‌کند. این مخارج می‌تواند شامل تعمیرات دارایی‌های ثابت، خرید تجهیزات جدید، راه‌اندازی خط تولید جدید و غیره باشد. در واقع مخارج سرمایه‌ای نشان می‌دهد که یک  شرکت به چه میزان در دارایی‌های ثابت فعلی و جدید سرمایه‌گذاری می‌کند تا کسب و کار خود را حفظ کرده یا توسعه دهد.