مضاربه

مضاربه یکی از عقود اسلامی است که در آن یک طرف سرمایه‌ای را در اختیار طرف دیگر قرار می‌دهد تا با آن تجارت کند و در نهایت سود به دست آمده با نسبتی مشخص، بین آن‌ها تقسیم می‌شود. در قرارداد مضاربه به طرفی که سرمایه متعلق به اوست، مالک و به طرفی که به تجارت و فعالیت می‌پردازد، عامل یا ضارب گفته می‌شود. نکته حائز اهمیت در قرارداد مضاربه این است که سرمایه، الزاما باید وجه نقد (پول رایج کشور) باشد و نمی‌توان بدهی و طلب را به عنوان سرمایه قرار داد. یا نمی‌توان دستگاهی را در اختیار یک فرد قرار داد و از او سود حاصل از کار را طلب کرد.