معامله

معامله در لغت به معنای خرید و فروش، داد‌و‌ستد، تجارت و بازرگانی است.

در اصطلاح بازار سرمایه، به فرآیندی که در آن خریدار با پرداخت مقدار معینی وجه نقد، یکی از انواع اوراق بهادار مانند سهام، اوراق اجاره و… را در اختیار می‌گیرد، معامله خرید و در طرف مقابل به فرآیندی که در آن فرد با دریافت مقداری وجه نقد، اوراق خود را در اختیار دیگری قرار می‌دهد، معامله فروش گفته می‌شود. 

بر این اساس برای شکل‌گیری هر معامله، یک معامله خرید و یک معامله فروش شکل می‌گیرد. همچنین، فارغ از ماهیت دارایی مورد مبادله و ارزش آن، وجود حداقل دو جز به نام‌های خریدار و فروشنده برای ایجاد یک معامله ضروری است.