موسسه رتبه بندی

موسسه رتبه بندی، یکی از انواع نهادهای مالی است که برای فعالیت در بازار سرمایه باید مجوزهای لازم را از سازمان بورس اخذ نماید. فعالیت اصلی این موسسه‌ها، رتبه بندی اوراق بدهی شرکت‌ها با در نظر گرفتن ریسک عدم بازپرداخت یا ورشکستگی آن‌هاست. موسسه های رتبه بندی با بررسی توانمندی‌های ناشر اوراق بهادار، در خصوص آن‌ها اظهار نظر کرده و در چارچوبی مشخص، رتبه اعتباری آن‌ها را مشخص می‌کند. این موسسات نقش بسزایی در شفافیت فضای تامین مالی دارند.