میانگین موزون هزینه سرمایه

به میانگین بازده مورد انتظار تامین کنندگان سرمایه شرکت که شامل سهامداران و وام‌دهندگان آن می‌شود، میانگین موزون هزینه سرمایه (Weighted Average Cost of Capital) یا WACC گفته می‌شود. فرمول محاسبه WACC به شرح زیر است:

WACC = (D/D+E) × Kd(1-t) + Ke × (E/D+E) 

D= ارزش بازاری بدهی‌های شرکت

E= ارزش بازاری سهام عادی شرکت

Kd= نرخ بازده مورد نظر وام‌دهندگان

t= نرخ مالیات

Ke= نرخ بازده مورد نظر سهامداران