نرخ تسعیر ارز

شرکت‌های فعال در ایران که با سایر کشورها مراودات مالی دارند نیز باید مانند سایر شرکت‌ها، اسناد حسابداری خود را بر اساس واحد پولی ریال ثبت و گزارش کنند. بر همین اساس، باید با توجه به نرخی مشخص، واحد پولی که به واسطه آن مبادله صورت گرفته است را به ریال تبدیل کنند. اصطلاحا به این نرخ، نرخ تسعیر ارز گفته می‌شود. به بیان ساده، به نرخ تبدیل دو ارز یا واحد پولی مختلف به یکدیگر، نرخ تسعیر ارز گفته می‌شود.