نسبت بازده دارایی ها

بازده دارایی یا Return on Asset یکی از نسبت‌های سودآوری است که نشان دهنده توانایی یک شرکت یا واحد تجاری در بکارگیری تمام دارایی‌ها و کسب سود از آن‌ها است. این نسبت از تقسیم سود خالص شرکت بر کل دارایی‌ها محاسبه شده و همواره آن را به صورت درصد بیان می‌کنند. بازده دارایی یا به اختصار ROA به صنعتی که در آن فعال است وابسته بوده و می‌بایست آن‌ را نسبت به میانگین صنعت و یا مقدار این نسبت در دوره مالی قبلی سنجید. لازم به ذکر است گاها مفهوم بازده دارایی و بازده سرمایه‌گذاری یکسان در نظر گرفته می‌شود.