نسبت دارایی های ثابت به ارزش ویژه

نسبت دارایی های ثابت به ارزش ویژه یکی از نسبت‌های بدهی (اهرمی) شرکت‌هاست. این نسبت نشان می‌دهد چه مقدار از ارزش ویژه (حقوق صاحبان سهام) شرکت برای خرید دارایی‌های ثابت صرف شده است. این نسبت از تقسیم دارایی‌های ثابت به ارزش ویژه (حقوق صاحبان سهام) محاسبه می‌شود. بالا بودن این نسبت نشان می‌دهد بخش زیادی از حقوق صاحبان سهام صرف خرید دارایی‌های ثابت شده است و بنابراین ممکن است شرکت از لحاظ نقدینگی و پرداخت بدهی‌های جاری خود با مشکلاتی روبرو شود.