نسبت سپرده قانونی

مطابق با قوانین بانک مرکزی، بانک‌ها باید همواره بخشی از مبالغ دریافتی از مردم تحت عنوان سپرده را نزد بانک مرکزی قرار دهند که به آن سپرده قانونی گفته می‌شود. بر اساس قوانین پولی و بانکی، نسبت سپرده قانونی بین ۱۰ تا ۳۰ درصد خواهد بود و بانک مرکزی ممکن است با توجه به نوع فعالیت بانک‌ها، نسبت‌های متفاوتی برای آن در نظر بگیرد. سپرده قانونی یکی از ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی به شمار رفته و بانک مرکزی برای کنترل میزان نقدینگی می‌تواند از آن استفاده کند.