نسبت گردش سرمایه جاری

نسبت گردش سرمایه جاری نشان‌دهنده نحوه استفاده از دارایی‌‌های جاری یک واحد تجاری در راستای اهداف اصلی و مدون آن واحد تجاری مانند خرید و یا فروش است. برای محاسبه نسبت گردش سرمایه جاری کافی است فروش خالص واحد تجاری را بر میزان کل سرمایه در گردش تقسیم کرد. سرمایه در گردش یک شرکت در واقع اختلاف دارایی جاری از بدهی جاری آن شرکت است. هدف از محاسبه این نسبت و مقایسه آن با سال‌های گذشته این است که مشخص شود آیا میزان سرمایه در گردش با حجم فروش و میزان کسب درآمد واحد تجاری تناسب دارد یا خیر.