نماد

هر نماد در بازار سرمایه، نام اختصاری یک ورقه بهادار خاص است. در واقع برای سهولت اشاره به یک ورقه بهادار خاص، از نماد آن استفاده می‌شود. به عنوان مثال، نماد “اخزا” به “اوراق خزانه دولتی” و نماد “کزغال” به “سهام شرکت زغال سنگ پروده طبس” اشاره دارد.

معمولا اولین حرف در نماد مربوط به سهام شرکت‌ها، به صنعتی که شرکت در آن فعال است، اشاره دارد. به عنوان مثال، حرف “خ” مربوط به سهام شرکت‌های خودرویی است و نمادهای خساپا، خزامیا و خبهمن، مربوط به شرکت‌های همین صنعت هستند.