نمودار خطی

نمودار خطی، ابتدایی‌ترین و ساده‌ترین نوع نموداری است که می‌تواند در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار بگیرد. نمودار خطی قیمت-زمان یک سهم، از اتصال نقاط قیمت سهم در طول زمان به دست می‌آید. اگر چه این نمودار بر اساس قیمت‌های مختلفی مانند قیمت آخرین معامله، بیشترین قیمت، کمترین قیمت و … در تایم فریم انتخابی قابل ترسیم است، اما به طور معمول از قیمت پایانی سهم برای رسم نمودار خطی استفاده می‌شود. برای مثال در تایم فریم یک روزه و بر اساس قیمت پایانی، نمودار خطی با اتصال قیمت‌های پایانی روزانه سهم رسم می‌شود.