نمودار شمعی توخالی

هالو چارت یا نمودار شمعی توخالی، حالتی خاص از نمودار شمعی (کندل استیک) است. این نوع از کندل استیک با توجه به قیمت باز و بسته شدن کندل و مقایسه قیمت بسته شدن کندل فعلی با قیمت بسته شدن کندل قبلی، به چهار شکل دیده می‌شود.