نکول

نکول به معنای عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات یکی از طرفین یک قرارداد مالی است که ممکن است به صورت عمدی و یا ناخواسته باشد.

بر همین اساس ریسک نکول که یکی از مهم‌ترین ریسک‌های مالی محسوب می‌شود را ریسک عدم ایفای تعهدات در تاریخ سررسید می‌نامند. 

ریسک نکول یکی از ریسک‌های پایه در اکثر قراردادهای تجاری است. به همین منظور توصیه می‌شود تا افراد پیش از عقد هر قرارداد مالی ابتدا رتبه اعتباری و سابقه فرد مقابل را از نظر توانایی ایفای تعهدات مالی ارزیابی کنند تا احتمال وقوع این ریسک را تا حد ممکن برای خود کاهش دهند.