وجه تضمین

یکی از مواردی که در خصوص قراردادهای مشتقه مانند قرارداد‌های آتی و اختیار معامله تعیین می‌شود، وجه تضمین قرارداد است. اتاق پایاپای بورس کالا طرفین معامله را ملزم می‌کند که درصدی از ارزش معامله را به عنوان وجه تضمین قرارداد، به حساب در اختیار بورس کالا واریز کنند. در ادامه نیز با توجه به تغییرات قیمت، موجودی حساب طرفین قرارداد به صورت روزانه تعدیل می‌شود. هر یک از طرفین قرارداد نیز باید موجودی حساب خود را در یک سطح حداقلی نگه دارد. این اقدام منجر به کاهش ریسک نکول طرفین قرارداد در سررسید آن می‌شود.