وضعیت نماد

نمادهای بازار سرمایه، همواره قابل معامله نیستند و ممکن است در برخی از مواقع، برای معامله آن‌ها محدودیت‌هایی ایجاد شود. وضعیت هر نماد که با کلماتی مانند مجاز، مجاز-محفوظ، ممنوع و … مشخص می‌شود، نشان‌دهنده همین موضوع است. مهم‌ترین وضعیت نمادها و ویژگی‌های هر کدام به شرح زیر است:

وضعیت نمادامکان ارسال سفارشامکان ویرایش و حذف سفارشامکان انجام معامله
مجازبلهبلهبله
مجاز-محفوظبلهبلهخیر
مجاز-متوقفبلهخیرخیر
ممنوعخیرخیرخیر
ممنوع-متوقفخیرخیرخیر